Kształcimy i wychowujemy w oparciu o zasady

Semper in altum – Dążyć wzwyż

Primum non nocere
Po pierwsze nie szkodzić

Laetus serviam – Służyć
z radością i odpowiedzialnością

Docendo discimus
Ucząc innych sami się uczymy

Sonda

Wybierz kierunek, który najbardziej Cię interesuje...

Statystyka

Odsłon : 658277

Linki

EUEFSkolor

KAPITALLUDZKI

koweziu

logo_men

lscdn

wwwlubelskiepl

oke_krakow

progeCAD

biblioteka

FALKON

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości
Kierunki kształcenia
PDF Drukuj Email

Asystent Osoby Niepełnosprawnej


Jeżeli jesteś wrażliwa/y na ludzką krzywdę, lubisz pomagać innym i satysfakcjonuje Cię praca z osobami niepełnosprawnymi, to jest to zawód dla Ciebie.

Kierunek przeznaczony jest dla kandydatów cechujących się umiejętnością swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą z różnymi formami niepełnosprawności, zamiłowaniem do pracy z drugą osobą, wrażliwością, uczuciowością, tolerancją, spostrzegawczością, wyrozumiałością, cierpliwością oraz odpowiedzialnością.

Podczas nauki w Studium słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji człowieka, organizacji czasu wolnego osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych, aktywizacji osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W wyniku coraz większej liczby ludzi niepełnosprawnych, powstawania nowych domów opieki zawód asystenta osoby niepełnosprawnej będzie poszukiwanym zawodem w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, w fundacjach, stowarzyszeniach, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i wypoczynkowych, ośrodkach kulturalnych oferujących usługi osobom niepełnosprawnym, w przedszkolach integracyjnych.

Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplomu z tytułem asystent osoby niepełnosprawnej.

  Pobierz prezentację kierunku w *.pdf

 

Protetyk Słuchu


Osoba wykształcona w zawodzie protetyk słuchu pracuje na rzecz osób niedosłyszących i osób z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. W momencie potrzeby protezowania protetyk musi dokonać odpowiedniego wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta, jak również jego możliwości manualnych, które są bardzo ważne w obsłudze takiego urządzenia. Następnie pobiera odlew ucha, według którego produkuje się wkładkę uszną do aparatu zausznego lub obudowę do aparatu wewnątrzusznego. Pacjent po zaprotezowaniu zostaje pod opieką protetyka, który powinien zapewnić mu komfort psychiczny i ułatwić asymilację ze społeczeństwem.

  Pobierz prezentację kierunku w *.pdf


Opiekunka Dziecięca...


...to kierunek dla osób, które chcą pracować z małymi dziećmi, posiadają zdolności manualne i artystyczne oraz interesują się psychologią, pedagogiką. Absolwenci mogą podjąć pracę w żłobkach, sanatoriach, domach małego dziecka, w szpitalach (oddziały pediatryczne) oraz prowadzić prywatną praktykę. Nauka trwa cztery semestry i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Pobierz prezentację kierunku w *.ppsx Pobierz prezentację kierunku w *.pdf


Technik Elektroradiolog...


...to kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania techniczne i biologiczne. W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia z patologią oraz zawodowe: radiodiagnostyka, diagnostyka elektromedyczna, podstawy techniczne elektroradiologii. Absolwenci mogą podjąć pracę w pracowniach (zakładach): tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, diagnostyki izotopowej (medycyny nuklearnej), EKG, EEG, RTG, radioterapii, audiometrii oraz prowadzić własne gabinety. Nauka trwa cztery semestry i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Pobierz prezentację kierunku w *.ppsx Pobierz prezentację kierunku w *.pdf


Technik Farmaceutyczny...


...to atrakcyjny kierunek, cieszący się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich. Po ukończeniu nauki, absolwenci mogą podjąć pracę w aptekach, hurtowniach, placówkach badawczych oraz prowadzić samodzielne punkty apteczne. W trakcie nauki realizowane są przedmioty kształcenia ogólnego: psychologia, anatomia z patologią, chemia. Kształcenie zawodowe przygotowuje do samodzielnego wykonywania leków recepturowych. Na drugim roku słuchacze odbywają praktykę w aptece. Do podjęcia nauki zachęcamy osoby, które nie mają problemów z chemią i biologią. Nauka trwa cztery semestry i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Pobierz prezentację kierunku w *.ppsx Pobierz prezentację kierunku w *.pdf


Technik Masażysta...


...to kierunek przeznaczony dla osób posiadających zainteresowania przyrodnicze i dużą sprawność manualną. umożliwia również podjęcie nauki i uzyskanie zawodu osobom z inwalidztwem wzroku. W trakcie nauki realizowane są przedmioty ogólne: psychologia, anatomia z patologią i zawodowe: masaż, fizykoterapia. Absolwenci mogą podjąć pracę w ośrodkach rehabilitacji leczniczej, sanatoriach, gabinetach masażu leczniczego, ośrodkach odnowy biologicznej oraz prowadzić własną praktykę. Nauka trwa cztery semestry i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Pobierz prezentację kierunku w *.ppsx Pobierz prezentację kierunku w *.pdf


Technik Ortopeda...


...rozpoczął działalność 1 września 2002 r. Naukę podejmują tu osoby o zainteresowaniach medycznych i przyrodniczych. Po 2 latach edukacji uzyskują tytuł technika ortopedy i będą mogły podjąć pracę w zakładach wytwórczych i naprawy przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego oraz w poradniach ortopedycznych. Jest to jedyny ośrodek po prawej stronie Wisły kształcący w tym zakresie.

Pobierz prezentację kierunku w *.ppsx Pobierz prezentację kierunku w *.pdf


Technik Usług Kosmetycznych...


...przeznaczony jest dla kandydatów posiadających zainteresowania chemiczne i biologiczne. W trakcie nauki są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne z takich przedmiotów jak: kosmetologia, dermatologia, fizykoterapia, chemia kosmetyczna i dietetyka. Zajęcia praktyczne prowadzone są na bazie własnych pracowni kosmetycznych bogato wyposażonych w sprzęt i aparaturę. Praktyka zawodowa odbywa się w renomowanych gabinetach kosmetycznych o profilu specjalistycznym. Absolwenci po ukończeniu nauki są przygotowani do prowadzenia gabinetów kosmetycznych, do pracy w firmach kosmetycznych. Nauka trwa cztery semestry i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Pobierz prezentację kierunku w *.ppsx Pobierz prezentację kierunku w *.pdf


Terapeuta Zajęciowy...


...to kierunek przeznaczony dla kandydatów interesujących się psychologią i pedagogiką, którzy łatwo nawiązują kontakt z innymi ludźmi. Mile widziane są osoby o uzdolnieniach artystycznych i manualnych. W trakcie nauki słuchacze uczą się metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności oraz odnajdywania się w nowej sytuacji życiowej spowodowanej urazem lub chorobą. Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach rehabilitacji, szpitalach psychiatrycznych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, klubach seniora. Nauka trwa cztery semestry i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Pobierz prezentację kierunku w *.ppsx Pobierz prezentację kierunku w *.pdf


Opiekun Medyczny...


Jeżeli lubisz nieść pomoc innym, opiekować się słabszymi i chorymi to zawód dla Ciebie. Kierunek przeznaczony dla kandydatów cechujących się zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą, niesamodzielną i jego rodziną, zamiłowaniem do pracy z drugą osobą, wrażliwością, uczuciowością, tolerancją, spostrzegawczością, wyrozumiałością, cierpliwością oraz odpowiedzialnością. W wyniku pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa zawód opiekuna medycznego będzie poszukiwanym zawodem w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, we wszystkich oddziałach szpitalnych, oddziałach opieki paliatywnej, hospicjach. Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplomu z tytułem opiekun medyczny.

Pobierz prezentację kierunku w *.ppsx Pobierz prezentację kierunku w *.pdf


Technik Sterylizacji Medycznej...


Kierunek przeznaczony dla kandydatów posiadających zainteresowania biologiczne i techniczne. W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, zasad aseptyki, dezynfekcji i sterylizacji. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów dezynfekcji oraz sterylizacji i uzyskuje tytuł zawodowy uprawniający do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplomem z tytułem technik sterylizacji medycznej.

Pobierz prezentację kierunku w *.ppsx Pobierz prezentację kierunku w *.pdf

 

Opiekun Osoby Starszej...


Kierunek przeznaczony dla osób cechujących się wrażliwością, cierpliwością, odpowiedzialnością i chęcią niesienia pomocy osobom starszym. W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu rozpoznawania możliwości  oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osób starszych, a także rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym  tych osób. Absolwent przygotowany jest do udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osób starszych do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Absolwent może podjąć pracę w ośrodkach i domach pomocy społecznej, środowiskowych domach i klubach  samopomocy, ośrodkach wsparcia, świetlicach terapeutycznych, placówkach poradnictwa rodzinnego oraz podjąć prywatną praktykę pracy socjalnej. Nauka trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplomu z tytułem: opiekun osoby starszej.