Kształcimy i wychowujemy w oparciu o zasady

Semper in altum – Dążyć wzwyż

Primum non nocere
Po pierwsze nie szkodzić

Laetus serviam – Służyć
z radością i odpowiedzialnością

Docendo discimus
Ucząc innych sami się uczymy

Sonda

Wybierz kierunek, który najbardziej Cię interesuje...

Statystyka

Odsłon : 658275

Linki

EUEFSkolor

KAPITALLUDZKI

koweziu

logo_men

lscdn

wwwlubelskiepl

oke_krakow

progeCAD

biblioteka

FALKON

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości
Prezentacja Medycznego Studium Zawodowego
PDF Drukuj Email
Prezentacja Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie

Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 5 jest największą, wielokierunkową, policealną, publiczną szkołą medyczną w Polsce, którą w ciągu 60 lat ukończyło ponad 15 tysięcy absolwentów w 25 zawodach medycznych.

Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

Baza dydaktyczna szkoły to:

 • 36 pracowni specjalistycznych,
 • 10 sal wykładowych,
 • 2 pracownie komputerowe,
 • 2 pracownie multimedialne i 1 centrum multimedialne,
 • sala gimnastyczna i sala fitness
 • stołówka
 • internat

Szkoła obecnie kształci ponad 800 uczniów w 12 zawodach

w trybie stacjonarnym dla młodzieży :

 • Technik farmaceutyczny
 • Technik masażysta
 • Technik elektroradiolog
 • Technik ortopeda
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Terapeuta zajęciowy
 • Opiekunka dziecięca

w trybie stacjonarnym dla młodzieży i dorosłych:

 • Opiekun medyczny
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Protetyk słuchu.

Nauka, w zależności od kierunku kształcenia, trwa od 2 do 5 semestrów.

W szkole zatrudnionych jest:

 • 51 nauczycieli pełnoetatowych, w tym 31 dyplomowanych, posiadających jedne z najwyższych w Polsce kwalifikacje zawodowe,
 • 75 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin: klinicystów i pracowników naukowych wysokiej klasy,
 • 42 pracowników administracji i obsługi.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną, funkcje kierownicze pełni 10 osób:

 • dyrektor (Anna Krzyżowska),
 • wicedyrektor (Bogusława Landowska-Bolibok),
 • 3 kierowników szkolenia praktycznego (Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek, Agnieszka Jonik, Anna Dziubak),
 • kierownik internatu (Renata Nowak),
 • kierownik gospodarczy (Bogusław Łokiński),
 • doradca metodyczny szkół medycznych woj. lubelskiego (Ewa Łoś),
 • główny księgowy (Agnieszka Dobrowolska).

MISJA SZKOŁY

Wspomaganie rozwoju uczniów i wszechstronne przygotowanie do różnych zawodów medycznych oraz osiągania sukcesów zawodowych i życiowych umożliwiających twórczą samorealizację oraz permanentną edukację, realizacja koncepcji szkoły holistycznej, otwartej na zmiany i innowacyjnej, modelowanie pozytywnych postaw zawodowych zgodnie z przyjętymi zasadami:

 • „Semper in altum” – Zawsze wzwyż
 • „Laetus serviam” – Służyć z radością
 • „Primum non nocere” – Przede wszystkim nie szkodzić
 • „Salus aegroti suprema lex est” – Dobro chorego najwyższym prawem
 • „Docendo discimus”– Ucząc innych sami się uczymy

oraz kształcenie do realizowania holistycznej koncepcji medycyny, stawiającej na całościową opiekę nad pacjentem, w zdrowiu i chorobie, w stanach zagrożenia życia i niepełnosprawności, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie to szkoła:

 • zarządzająca wiedzą, inwestująca w kapitał intelektualny pracowników, uczniów i nauczycieli oraz kulturę organizacyjną jednostki samorządowej, posiadająca wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną:

  • 31 nauczycieli dyplomowanych,
  • 8 autorów książek i podręczników akademickich,
  • autorów programów nauczania,
  • 12 egzaminatorów,
  • 4 edukatorów,
  • 3 ekspertów wpisanych na listę MEN,
  • 30 nauczycieli uhonorowanych Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
  • 26 nauczycieli uhonorowanych Nagrodą Marszałka Województwa Lubelskiego,
  • 12 nauczycieli uhonorowanych Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej,

 • znana w województwie lubelskim, Polsce i Europie z osiągnięć absolwentów i ze współpracy zagranicznej ze szkołami medycznymi w Tilburgu i Manchesterze oraz z organizacji konferencji naukowych: międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich,
 • największy Ośrodek Egzaminacyjny wśród szkół medycznych w Polsce, spełniający wysokie standardy przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • realizująca autorskie programy nauczania i wychowania w oparciu o nowe podstawy programowe,
 • wykorzystująca fundusze ze środków UE poprzez realizację projektu „Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” w latach 2009-2012,
 • osiągająca sukcesy sportowe w rozgrywkach sportowych o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego:

  • 2009 r. – II miejsce w piłce siatkowej mężczyzn,
  • 2010 r. – I miejsce w piłce siatkowej kobiet i II miejsce w piłce koszowej mężczyzn,
  • 2011 r. – I miejsce w piłce siatkowej mężczyzn, II miejsce w piłce koszowej kobiet, II miejsce w piłce nożnej mężczyzn,
  • 2012 r. – I Miejsce w III Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Szkół Medycznych i Kolegiów w Siatkówce Kobiet o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego,
  • 2012 r. - I Miejsce w IV Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Szkół Medycznych i Kolegiów w Siatkówce Mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego,
  • 2012 r. - II miejsce w III Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym,
  • 2013 r. – I Miejsce w III Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Szkół Medycznych i Kolegiów w Siatkówce Kobiet o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego,
  • 2013 r. II miejsce w V Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Szkół Medycznych i Kolegiów w Siatkówce Mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego,
  • 2014 r. – I Miejsce w VI Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Szkół Medycznych i Kolegiów w Siatkówce Mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego.
    
 • współorganizator wraz z uczelniami wyższymi Lublina VII, VIII, IX, X, XI i XII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, w ramach których szkoła przygotowała ponad 80 projektów w formie wykładów, pokazów oraz warsztatów. Projekt "Na ratunek" był jednym z najbardziej popularnych projektów, o dużej liczbie edycji. Został on wyróżniony podczas zakończenia X i XI edycji Festiwalu.
 • pielęgnująca tradycję i tożsamość narodową poprzez udział w obchodach uroczystości narodowych i religijnych, organizację jubileuszy szkoły,
 • umożliwiająca kształcenie w atrakcyjnych zawodach medycznych na polskim i europejskim rynku pracy, także tych unikalnych w Polsce – technik ortopeda, protetyk słuchu, technik elektroradiolog, realizująca program profilaktyczny promujący zdrowie poprzez organizowanie Majówek dla Zdrowia, Bali Promujących Zdrowie, prowadzenie poradni psychologicznej oraz poradni więzi międzyludzkiej,
 • rozwijająca zainteresowania zawodowe, językowe, artystyczne, taneczne, literackie, publicystyczne uczniów (koła zainteresowań, biuletyn „Eskulap” wydawany 4 razy w roku szkolnym),
 • efektywnie współpracująca z placówkami kształcenia praktycznego:

  • placówkami służby zdrowia województwa lubelskiego,
  • pracodawcami i kierownikami: klinik, szpitali, sterylizatorni, przychodni, pogotowia ratunkowego,
  • żłobkami, Domami Pomocy Społecznej,
  • aptekami i hurtowniami farmaceutycznymi,
  • gabinetami kosmetycznymi,
  • centrami zaopatrzenia ortopedycznego i protetyki słuchu. 

 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Medyczne Studium Zawodowe od wielu lat podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości oraz zasobów szkolnych.

Współpraca z instytucjami prowadzona jest wielowymiarowo, przez różnych nauczycieli, którzy są inicjatorami i koordynatorami współpracy. Prowadzona współpraca jest odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego. Niekiedy potrzeby środowiska wykraczają poza możliwości szkoły (szkolenia i pokazy ratownicze, częste kwesty uliczne). Szkoła zawsze stara się jednak odpowiadać pozytywnie i angażować w różne działania, które są jednocześnie zaspokajaniem potrzeb szkoły w zakresie podwyższania kompetencji zawodowych i osobistych środowiska szkolnego.

Współpraca z instytucjami wpływa na rozwój edukacyjny uczniów oraz ma na celu wspieranie działań realizowanych przez instytucje.

Instytucje z którymi współpracuje szkoła:

 • Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie,
 • Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie,
 • Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie,
 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Domy Pomocy Społecznej przy ul. Kosmonautów, Dominikańskiej, Głowackiego, Dolińskiego,
 • UMCS Wydział Pedagogiki i Psychologii,
 • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie,
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół „Poczekajka”,
 • Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki w Lublinie,
 • Ośrodek Leczenia Uzależnień SPZOZ Lublin,
 • Zgromadzenie o. Karmelitów w Lublinie,
 • Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nałkowskich w Lublinie,
 • Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli „Novum”,
 • Radio Lublin,
 • Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie,
 • Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie (LSM),
 • Warsztaty Ceramiczne „Żywioły Ziemi” Lublin,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Lublinie ul. Spółdzielczości Pracy w Lublinie,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla dzieci i Młodzieży Niesłyszącej w Lublinie ul L. Herc,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Radzyńskiej i ul. Wallenroda w Lublinie,
 • Zespół Ośrodków Wsparcia ul. Lwowska w Lublinie,
 • Dzienny Ośrodek Adaptacyjny ul. Poturzyńska w Lublinie.
 • Instytut Edukacji Narodowej "Servire Veritati".

Współpraca w ramach pokazów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy z udziałem uczniów szkoły w ramach pracy Koła Pierwszej Pomocy i działalności opiekunów Koła:

 • Zespół Szkół w Puchaczowie,
 • Grupa Ratownictwa KUL i UMCS,
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Lublinie,
 • Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej,
 • Państwowa Straż Pożarna w Lublinie,
 • Technikum Samochodowe ul. Długosza w Lublinie,
 • Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie,
 • DOM Kultury LSM Bronowice,
 • Liceum Plastyczne w Nałęczowie,
 • Gimnazjum nr 1 w Piaskach,
 • VIIL Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie,
 • Zespół Szkół Chemicznych w Lublinie,
 • Polski Czerwony Krzyż - organizacja zawodów ratownictwa,
 • Izba Rzemieślnicza w Lublinie.

Zakres współpracy z instytucjami dotyczył różnorodnych działań:

 • wymiana doświadczeń ze studentami i pracownikami kierunku: praca socjalna Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS,
 • zaangażowanie w organizowanie akcji charytatywnych („Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Góra grosza”, „Wyprawka dla żaka”, pomoc dzieciom z terenów dotkniętych powodzią, kiermasz ciast w celu finansowego wsparcia osób chorych na trąd w Afryce i Azji w ramach Światowego Dnia Walki z Trądem, Festyn na rzecz budowy Kościoła Ojców Bernardynów w Lublinie przy ulicy Willowej),
 • poznawanie placówek edukacyjnych i wymiana doświadczeń w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi przebywającymi w specjalnych placówkach szkolno-wychowawczych oraz domach pomocy społecznej,
 • zaangażowanie w akcje podejmowane przez Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, promowanie idei hospicjum: reprezentowanie Hospicjum podczas Święta Wolontariatu, udział w kwestach ulicznych mających na celu wsparcie placówki,
 • praca na rzecz Państwowego Domu Dziecka im. J. Korczaka w Lublinie - pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 • udział wolontariuszy ze Studium we wczasorekolekcjach organizowanych dla osób niepełnosprawnych w Dąbrowicy – pomoc osobom niepełnosprawnym – uczestnikom wczasorekolekcji,
 • włączenie się w organizację Festynu Rodzinnego organizowanego przez LSM Lublin,
 • prowadzenie szkoleń i pokazów ratownictwa medycznego przez uczniów Studium, pod kierunkiem nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych. Pokazy i szkolenia prowadzone były dla różnych grup i instytucji.
 • współpraca ze zgromadzeniami zakonnymi, mająca na celu wsparcie młodzieży w zakresie rozwoju duchowego i społecznego oraz zaangażowanie się w inicjatywy podejmowane przez poszczególne zgromadzenia,
 • profilaktyka uzależnień podejmowana we współpracy z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień SPZOZ Lublin- spotkania edukacyjne ze specjalistami z ośrodka,
 • promowanie idei honorowego krwiodawstwa, honorowe oddawanie krwi,
 • organizacja zajęć i warsztatów w ramach Festiwalu Nauki,
 • propagowanie idei wolontariatu i działań charytatywnych,
 • organizacja w Studium przeglądu jasełek wystawianych przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej z terenu Lublina.

Efekty współpracy dla uczniów i szkoły:

 • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły otwartej na współpracę - szkoła staje się znana w innych środowiskach,
 • wsparcie szkoły w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,
 • zdobycie nowej wiedzy i umiejętności zawodowych przez młodzież, zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji osobistych, kształtowanie pożądanych w zawodach medycznych postaw takich jak: odpowiedzialność, empatia, pewność siebie i zdecydowanie, otwartość, umiejętność komunikacji, podejmowania decyzji, wrażliwość na problematykę społeczną, solidarność z osobami potrzebującymi, kształtowanie umiejętności organizacyjnych,
 • zdobycie doświadczeń i umiejętności dydaktyczno - terapeutycznych w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • poszerzenie i rozwiniecie własnych zainteresowań,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych,
 • doskonalenie warsztatu pracy terapeuty zajęciowego,
 • prezentowanie dojrzałych postaw zawodowych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów,
 • integracja ze środowiskiem medycznym,
 • integracja ze środowiskiem studenckim,
 • poznanie różnych środowisk, nawiązanie i kontynuowanie współpracy,
 • pozyskanie pomocy dydaktycznych, sprzętu i nagród,
 • promowanie zdrowia i kultury zdrowotnej,
 • organizowanie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym,
 • młodzież pogłębiła wiadomości na temat osób nieuleczalnie chorych,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów.

Efekty współpracy dla instytucji i środowiska

 • promocja instytucji i środowisk lokalnych oraz popularyzacja akcji realizowanych przez instytucje,
 • świadczenie usług medycznych dla instytucji i środowisk lokalnych: pomiar ciśnienia krwi, tkanki tłuszczowej, spirometria,
 • pozyskiwanie środków finansowych na rzecz środowiska (podczas organizowanych kwest)
 • wsparcie materialne instytucji i osób potrzebujących,
 • promowanie zdrowia i kultury medycznej,
 • wsparcie organizacyjne w realizacji zadań statutowych instytucji,
 • wzbogacenie programu Festynu Rodzinnego,
 • integracja środowisk i wymiana doświadczeń,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przez szkolone grupy,
 • poszerzenie wiedzy medycznej,
 • promowanie zdrowia i kultury zdrowotnej,
 • korzyści dla osób przebywających w poszczególnych instytucjach, dostarczenie pozytywnych przeżyć i emocji pensjonariuszom placówek opiekuńczych i wychowawczych w kontakcie z młodzieżą Studium.

PRIORYTETY DO REALIZACJI NA NAJBLIŻSZE LATA

Priorytety do realizacji na najbliższe lata to cele długofalowe. Należą do nich:

 • otwartość na zmiany i wyzwania, nowe kierunki, kształcenie europejskie poprzez efektywne i systematyczne kształcenie w różnych zawodach medycznych z uwzględnieniem programów odpowiadających standardom UE, naukę języków obcych, organizowanie wycieczek dydaktycznych oraz dbanie o wysoki poziom kształcenia poprzez efektywną realizację podstaw programowych,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z nauczycielami, uczniami i studentami szkół medycznych w Polsce oraz uniwersytetami i wyższymi uczelniami Lublina,
 • reklama szkoły w mediach, jako szkoły atrakcyjnej, efektywnej, innowacyjnej, twórczej, uczącej się organizacji, podmiotowej, realizującej program zarządzania jakością, szkoły przyszłości poprzez udział w targach edukacyjnych wpływających na efektywną rekrutację, organizację jubileuszów szkoły oraz współorganizowanie Lubelskich Festiwalów Nauki.
 • efektywne pozyskiwanie sponsorów,
 • kształtowanie postaw holistycznych, otwartych na zmiany, systematyczna
  i konsekwentna nauka: języka angielskiego, łaciny medycznej, języka migowego, obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz motywowanie do różnych form samokształcenia i doskonalenia zawodowego,
 • efektywne rozwiązywanie sytuacji trudnych i problemowych, konsekwentne działania dyscyplinujące, motywujące zgodnie ze statutem szkoły, regulaminami szkolnymi, Szkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym Szkoły, Kodeksem Etycznym Ucznia, Kodeksem Etycznym Pracownika,
 • systematyczne i efektywne kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych nastawionych na współpracę, jakość pracy, kształtowanie wzajemnego wsparcia i pomocy,
 • efektywne dbanie o tradycje narodowe i zawodowe poprzez organizowanie atrakcyjnych dla słuchaczy form obchodów uroczystości z wykorzystaniem multimediów i autorytetów medycyny: inauguracje roku szkolnego, działalność duszpasterstwa zawodów medycznych i paramedycznych, wręczenie indeksów, otrzęsiny, wręczenie świadectw ukończenia, obchody Dni Patrona, imprez integracyjnych (rajdy, wycieczki dydaktyczne krajowe i zagraniczne),
 • organizowanie konkursów przedmiotowych, językowych, informatycznych
  i przedsiębiorczości z zakresu : ratownictwa medycznego, promocji zdrowia, konferencji z terapii zajęciowej, opiekunki dziecięcej, masażu, kosmetologii, elektroradiologii, konkursu literackiego,
 • zwiększenie efektywności i atrakcyjności metod pracy z mieszkankami internatu oraz standardu wyposażenia internatu (holle, pokoje mieszkalne, kuchenki, pracownie komputerowe i multimedialne),
 • rzetelna analiza i samoocena osiągnięć, warsztatu pracy, ilości i jakości autorskich programów wychowawczych, pomocy dydaktycznych, konspektów i scenariuszy, pakietów dla uczniów i nauczycieli oraz planów i sprawozdań z realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli,
 • systematyczne i rzetelne realizowanie podstaw programowych i programów
  w poszczególnych kierunkach kształcenia medycznego, otwieranie nowych kierunków z uwzględnieniem zapotrzebowania na rynku pracy,
 • publikowanie osiągnięć nauczycieli oraz motywowanie nauczycieli i uczniów do rozwoju publicystycznego, naukowego i zawodowego,
 • urządzenie i doposażenie kolejnych pracowni specjalistycznych m.in. kosmetycznej, informatycznych, multimedialnych, medioteki oraz zwiększenie ilości woluminów medycznych w bibliotece szkoły,
 • wyposażenie pracowni specjalistycznych zgodnie ze standardami do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • zapewnienie bezpiecznej szkoły poprzez ochronę, monitoring oraz zaufanie, otwartą komunikację, szacunek i partnerstwo, jak też poprzez niezbędną otwartość na zmiany i wyzwania, które będą to bezpieczeństwo wspierać i zwiększać,
 • zarządzanie rozwojem pracowników (wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, dokształcanie pracowników administracji i obsługi, studia podyplomowe dla nauczycieli),
 • dbanie o dobro wspólne, myślenie globalne, efektywne działanie strategiczne, regionalne i lokalne.
 • doskonalenie umiejętności efektywnej, spokojnej i twórczej pracy zespołowej ukierunkowanej na sukces szkoły, zespołu (a nie tylko sukces indywidualny), umiejętne, samodzielne i systematyczne rozwiązywanie problemów z uwzględnieniem wysokiej jakości pracy w dziedzinie organizacyjnej, dydaktycznej, wychowawczej (kształtowanie pożądanych postaw zawodowych zgodnie z zasadami: „Semper in altum”, „Laetus serviam”, „Primum non nocere”, „ Docendo discimus” oraz z uwzględnieniem sytuacji finansowej, realnych możliwości ekonomicznych i strategii rozwoju największej, wielokierunkowej szkoły medycznej w Polsce.

Opracowały:

A. Jonik, R. Nowak

 
Poprawiony: poniedziałek, 10 października 2016 13:06